نرم افزار پلاک خوان و دوربین پلاک خوان برای کنترل تردد روستایی و اتوبان هااین نرم افزار پلاک خوان برای ثبت پلاک های عبوری و بدون توقف است که با سرعتهای مختلف از جلوی دوربین پلاک خوان عبور میکنند.
 
در این روش از دوربین پلاک خوان و نرم افزار پلاک خوان بینا بصورت بلادرنگ استفاده می شود و در تمامی ساعات شب و روز و بصورت NonStop از تمامی خودروهای عبوری توسط دوربین پلاک خوان عکس دریافت نموده و پلاک آنها را با استفاده از OCR نرم افزار پلاک خوان بینا برای عملیات بعدی مورد نیاز کارفرما در DataBase  قرار می دهد.
 
پس از قرار گرفتن پلاک ها در DataBase حال با توجه به نیاز کارفرما مرتب سازی می گردد. 
 
در برخی موارد مثل ترددهای روستایی، کارفرما تنها می خواهد پلاکهای ورودی و یا خروجی را داشته باشد تا برای گزارشهای بعدی از آنها استفاده نماید.
 
در برخی دیگر نیاز کارفرما می تواند با توجه به اعداد انتهای پلاک ها آنها را بصورت زوج و یا فرد تفکیک دهد.
 
برخی از کارفرمایان مثل شهرهای زیارتی و سیاحتی و غیره می خواهند با استفاده اعداد پلاکهای عبوری تشخیص دهند چه تعداد خودرو میهمان و از چه شهرهایی تردد داشته است. 
 
در برخی دیگر نیز می توان با توجه به سرعت خودرو ها در هنگام عبور از جلوی دوربین پلاک خوان و یا حتی سرعت میانگین میان دو دوربین پلاک خوان ،  پلاک مربوط به خودروهای با سرعت غیرمجاز را تشخیص داد.