انسانهای موفق مشغول کاری هستند که افراد دیگر هنوز دارند در موردشان حرف میزنند. هدف ما حفظ امنیت و آسودگی شماست