در سازمانهای بزرگ، ترددهای پارکینگی و ثبت ترددها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. ثبت کلیه پلاک ها اعم از پرسنل و میهمانان و غیره و همچنین ذخیره عکس از پلاک ها و اتومبیل ها و حتی ثبت و ذخیره عکس راننده در هنگام تردد، می تواند کمک شایانی در هنگام گزارشگیری و کنترل ترددها باشد.           در این سامانه دوربین پلاک خوان و نرم افزار پلاک خوان بینا بر اساس هسته پلاک خوان به گونه ای طراحی شده که امکان مدیریت عبور و مرور وسایل نقلیه در سازمان های بزرگ ایجاد شده و کنترل و نظارت بر ترددها به صورت متمرکز صورت پذیرد. در واقع عملکرد دوربین پلاک خوان و نرم افزار پلاک خوان بینا به منظور بهره گیری در بخش حراست و حفاظت سازمان های بزرگ و با قابلیت تعریف انواع مجوز تردد و نیز انواع گزارش های خروجی می باشد. این سیستم قابلیت کنترل اتوماتیک راهبند ورودی سازمان بر اساس لیست پلاک های مجاز را دارد.         با استفاده از دوربین پلاک خوان و نرم افزار پلاک خوان بینا علاوه بر تردد اتومبیل ها می توان تردد افراد، اعم از پرسنل و میهمانان را نیز مورد بررسی قرار داد. با کمک نرم افزار کنترل تردد سازمانی می توان گزارشی جامع از کلیه عبور و مرورها و وضعیت پارکینگ و یا حتی ترددهای مشکوک داشت.