از این نرم افزار پلاک خوان استفاده زیادی در مکانهای مختلفی همچون میدان بار ها، معادن، پالایشگاه ها و... می شود.
 
در این سیستم در واقع چندین سخت افزار و نرم افزار بایکدیگر همکاری می کنند تا نتیجه ای مطلوب را به کارفرما ارائه نمایند.
 
در سیستم های باسکولی نرم افزار پلاک خوان و باسکولی بینا ، ابتدا خودروی خالی به طرف جایگاه یا همان باسکول حرکت می کند تا وزن خالی خودروی بدون بار در نرم افزار پلاک خوان و باسکول بینا ثبت گردد. 
 
در واقع ابتدا دوربین پلاک خوان ، پلاک خوردرو بدون بار را به نرم افزار پلاک خوان و نرم افزار باسکول بینا ارسال می نماید و نرم افزار پلاک خوان بینا تصویر ارسالی از دوربین را ثبت و OCR می نماید و همزمان نرم افزار باسکول بینا وزن خودرو را نیز ثبت می نماید.
 
دراین زمان سنسورهای مستقر شده در باسکول به نرم افزار باسکول بینا گزارش میدهند که آیا خودو دقیقا سر جای خود روی باسکول قرار گرفته است یا خیر.
 
با خروج خودرو از قسمت باسکول دوربین پلاک خوان خروجی گزارش را به نرم افزار پلاک خوان بینا میدهد و نرم افزار پلاک خوان بینا با مقایسه پلاک جلو و پشت خودرو و عدم مغایرت، خروج آن را ثبت می نماید.
 
خودرو پس از بارگیری، مجددا به طرف باسکول حرکت می نماید و بار دیگر دوربین پلاک خوان تصویر خودروی مشاهده شده را به نرم افزار پلاک خوان و نرم افزار باسکول بینا ارسال می کند.
 
نرم افزار پلاک خوان بینا با مشاهده تصویر خودرو قسمت مربوط به پلاک را از تصویر جدا کرده و آنرا قرائت می نماید و با اطلاعات موجود در DataBase خود مقایسه می نماید و پس از پیدا کردن پلاک خودرو در زمان ورود، زمان و وزن آنرا در کنار زمان و وزن آن در زمان خروج قرار میدهد و در نرم افزار باسکول بینا به اپراتور نمایش می دهد.
 
با استفاده از نرم افزار پلاک خوان و باسکول بینا که از سیستم پلاک خوان هم بهره میبرند، کارفرمایان با خیالی آسوده تر می توانند به ترک محل بارگیری و سپردن آنجا به اپراتورهای مختلف اقدام نمایند.