هسته پلاک خوان در واقع یک سیستم پلاک خوان آماری می باشد. این سامانه صرفا به منظور قرائت پلاک خودروی عبوری از یک گیت می باشد و تمام اطلاعات مربوط به تردد را به همراه اطلاعات مربوط به زمان و ... در سامانه به منظور دسترسی های آتی ذخیره می نماید. سایر سیستم های پلاک خوان از بکارگیری این بخش بعنوان بخش پایه و اضافه کردن سایر قابلیت های جانبی تولید می گردند.عرض پوشش دهنده این سیستم به ازای هر دوربین 3.5 متر می باشدو برای انتخاب نوع دوربین باید ملاحظاتی از قبیل تعداد و سرعت تردد و همچنین شرایط محیطی را در نظر گرفت. از موارد به کار گیری این سامانه می توان به تمام مکان هایی که بدون دسته بندی افراد صرفا به ثبت پلاک می پردازند اشاره کرد به عنوان مثال شهرک های خاص و سایر سازمان های پرتردد و یا به منظور ترکیب با سایر سامانه ها از آن بهره برد .نمونه مثال استفاده از خروجی این سیستم در نرم افزارهای دیگر در پروژه سیستم معاینه فنی می باشد. مراحل کار : مرحله  1: با عبور هر خودرو از جلوی دوربین , سیستم به صورت خودکار پلاک را تشخیص داده و آن را با دقت بالا قرائت می نماید.در این مرحله پردازش به صورت محلی یا در مرکز صورت خواهد گرفت و نتیجه آن به همراه تصویر اصلی خودرو به عنوان خروجی ذخیره خواهد شد. مرحله 2 : در این مرحله کاربر نهایی سیستم قادر به مشاهده و استفاده از خروجی استاندارد این سامانه در نرم افزار و یا سامانه خود می باشد. اطلاعات قابل دسترسی شامل اطلاعات مربوط به پلاک , متن قرائت شده , تصویر تردد , زمان و مکان مربوط به تردد می باشد.